tekniikat

Yushingijuku Takada Dojolla opetettavien
Muso Shinden Ryu tekniikoiden nimitykset :

MUSÔ SHINDEN RYÛ IAI
A.) SHODEN (Seiza no bu)

1. Shohatsutô
2. Hidaritôryuto
3. Migitô
4. Ataritô
5. Inyôshintai
6. Ryûtô
7. Juntô
8. Gyakutô
9. Seichûtô
10. Korantô
11. Nukiuchi
12. Hizagakoi

B.) CHÛDEN (Tatehiza no bu)

1. Yokogumo
2. Toraissoku
3. Inazuma
4. Ukigumo
5. Yamaoroshi
6. Iwanami
7. Urokogaeshi
8. Namigaeshi
9. Takiotoshi
10. Nukiuchi

C.) OKUIAI NO BU (Iwaza)

1. Kasumi
2. Sunegakoi
3. Shihôgiri
4. Tozume
5. Towaki
6. Tanashita
7. Ryôzume
8. Torabashiri
9. Itomagoi
10. Itomagoi
11. Itomagoi

D.) OKUIAI NO BU (Tachiwaza)

1. Yukizure
2. Tsuredachi
3. Sômaguri
4. Sôdome
5. Shinobu
6. Yukichigai
7. Sodesurigaeshi
8. Moniri
9. Kabezoe
10. Ukenagashi

E.) TACHIUCHI NO KURAI

1. Deai
2. Kobushidori
3. Zetsumyôken
4. Dokumyôken
5. Tsubadome
6. Ukenagashi
7. Mappô

F.) BATTO-HO

1. – 10.

G.) TSUMEAI NO KURAI

H.) TOJUTSU

1. – 5.

I.) WAKIZASHI NO KURAI

Takada-sensei opettaa myös:

NIPPON IAIDÔ KYÔKAI TÔHÔ

1. Korantô (Musô Shinden ryû)
2. Yukichigai (Musô Jikiden Eishin ryû)
3. Tôrôken (Shinshin Sekiguchi ryû)
4. Musôgaeshi (Mugai ryû)
5. Mukôzume (Hôki ryû)

KEISHI-CHÔ RYÛ IAIDÔ

1. Maegoshi (Asayama Ichiden ryû)
2. Musôgaeshi (Shindô Munen ryû)
3. Mawarinuki (Tamiya ryû)
4. Migi no teki (Kyôshin Meichi ryû)
5. Shihô (Tatsumi ryû)

ÔNO-HA HÔKI RYÛ IAIDÔ
OMOTE ROPPON

1. Osae nuki
2. Kotegiri
3. Kiritsuke
4. Nukidome
5. Tsukidome
6. Shihôkanegiri

MUGAI RYÛ IAIDÔ

1. SEIZA NO BU
1.1. GOYÔ

1. Shin
2. Ren
3. Hidari
4. Migi
5. Sha

1.2. GOKA

1. Suigetsu
2. Inchûyô
3. Yôchûin
4. Hibikigaeshi
5. Hazumi

2. TACHIWAZA NO BU
2.1. HASHIRIGAKARI

1. Maegoshi
2. Musôgaeshi
3. Mawarigakari
4. Migi no teki
5. Shihô

2.2. GO-Ô

1. Munezukushi
2. Enyô
3. Ryôguruma
4. No-okuri
5. Gyokkô

3. NAIDEN

1. Sangyô itchi
2. Kaminoto
3. Banpôki-ittô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *